Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť BHR medical s.r.o., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 364 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41001/N (ďalej len „Spoločnosť“) je na základe platných povolení a v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu podľa príslušných povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

1.2. Spoločnosť ponúka Klientom Testovanie, ktoré si možno zakúpiť tak, ako je uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) uverejnených na Internetovom sídle Spoločnosti.

1.3. Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich s poskytovaním Testovania zo strany Spoločnosti na základe zmluvy o poskytovaní Testovania, vydáva spoločnosť podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) pre Klientov VOP a zároveň aj tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

1.4. Tento Reklamačný poriadok je vydaný súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2. REKLAMAČNÝ PORIADOK

2.1. Spoločnosť zodpovedá za to, že ňou poskytované Testovanie ako aj ďalšie súvisiace služby (Testovanie a ostatné služby ďalej spolu len „Služby“) spĺňajú požiadavky kvality Služieb v súlade s ich charakterom.

2.2. Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
a) kvalitu poskytovaných Služieb,
b) správnosť ceny vyúčtovanej za poskytnuté Služby, ak existuje dôvodná pochybnosť, že cena nebola vyúčtovaná podľa platného Cenníka.

2.3. Kvalitou poskytovaných Služieb sa rozumie predovšetkým vykonanie Testovania a riadne doručenie jeho Výsledku.

2.4. Reklamovať nemožno Služby, ktoré neboli vykonané kvôli okolnostiam nezávislým od vôle Spoločnosti, a to najmä (i) ak nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť Spoločnosti, (ii) ak nastali dôvody na nevykonanie Služieb na strane Klienta, (iii) ak Klient nedodržal pokyny Spoločnosti alebo zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s Testovaním a Spoločnosť vie toto nedodržanie pokynov preukázať, alebo (iv) ak Spoločnosť nemohla objektívne poskytnúť Služby z dôvodov vyššej moci.

2.5. Reklamáciu je Klient povinný uplatniť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovaných Služieb a/alebo nesprávnosť vyúčtovanej ceny za poskytnuté Služby, najneskôr však do 15 (pätnástich) dní odo dňa poskytnutia Služieb, inak právo na reklamáciu zaniká.

2.6. Klient si môže uplatniť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
a) písomne na adrese sídla Spoločnosti,
b) emailom na emailovej adrese: info@bhrmedical.eu,
c) osobne na adrese sídla Spoločnosti.

2.7. Spoločnosť vydá Klientovi o prijatí reklamácie potvrdenie.

2.8. Spoločnosť uplatnenú reklamáciu prešetrí bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe jej vybavenia. Reklamácia bude následne vybavená v lehote stanovenej Spoločnosťou v závislosti od dôvodu a závažnosti reklamácie. Vybavenie reklamácie prebehne v lehote najviac do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od jej prijatia.

2.9. Spoločnosť vybaví reklamáciu niektorým z nasledovných spôsobov:
a) v prípade odstrániteľnej vady Služieb má Klient právo na jej riadne, včasné a bezplatné odstránenie,
b) v prípade neodstrániteľnej vady, najmä v prípade nemožnosti vykonania
Testovania z dôvodov na strane Spoločnosti má Klient nárok na: (i) bezplatné vykonanie Testovania alebo (ii) vrátenie zaplatenej úhrady za Testovanie,
c) v prípade, ak Služby nemožno poskytnúť z dôvodov na strane Klienta alebo z objektívnych dôvodov na strane Spoločnosti, Klient nemá nárok na nápravu.
2.10. O vybavení reklamácie bude Klient vyrozumený emailom.

V Nitre, 14.2.2022
BHR medical s.r.o.

PCR a antigénové vyšetrenie na ochorenie COVID-19

PREVÁDZKOVATEĽ

BHR medical, s.r.o.
Štefánikova 9, Nitra

info@bhrmedical.eu