Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

1. Zaškrtnutím políčka „Súhlasím“ a odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti BHR medical s.r.o., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 364 367, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41001/N (ďalej len „Spoločnosť“) ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mobilné telefónne číslo a emailová adresa na účely informovania o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Spoločnosťou.

2. Súhlasím, aby ma na tieto účely Spoločnosť kontaktovala na uvedené telefónne číslo a/alebo email a zároveň žiadam o poskytovanie takýchto informácií, materiálov a ponúk.

3. Súhlas udeľujem na základe nasledujúcich informácií:

a) prevádzkovateľom je spoločnosť BHR medical s.r.o., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 364 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41001/N,
b) kontakt na zodpovednú osobu je: info@bhrmedical.eu,
c) účelom spracúvania je informovanie o produktoch, inováciách a službách poskytovaných
Spoločnosťou,
d) právnym základom je súhlas dotknutej osoby,
e) osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom,
f) sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré Spoločnosť poverila spracúvaním osobných údajov v jej mene. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie,
g)  dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
h) v prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov Spoločnosti,
i) dotknutá osoba má právo požadovať od Spoločnosti prístup ku svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov,
j) dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

http://dataprotection.gov.sk/uoou

PCR a antigénové vyšetrenie na ochorenie COVID-19

PREVÁDZKOVATEĽ

BHR medical, s.r.o.
Štefánikova 9, Nitra

info@bhrmedical.eu