Zásady spracúvania osobných údajov v rámci testovania

Spoločnosť BHR medical s.r.o., so sídlom na adrese Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 364 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 41001/N  („Spoločnosť“), týmto poskytuje informácie o spôsobe, akým spracúva osobné údaje pri vykonávaní testovania na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 alebo protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 („Služba“).

Kontaktné údaje Spoločnosti:

Korešpondenčná adresa: BHR medical s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Emailová adresa: info@bhrmedical.eu
Telefonický kontakt: +421 37 285 27 00

Spoločnosť pri poskytovaní Služby vystupuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“) v pozícii prevádzkovateľa, a to za podmienok, ktoré sú bližšie uvedené v týchto Zásadách.

A. SPOLOČNOSŤ AKO PREVÁDZKOVATEĽ  VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

Spoločnosť je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom, ktoré jej poskytne osoba, ktorá si zakúpi Službu („Klient“).

Účelom spracúvania osobných údajov je vždy výlučne vykonanie testovania na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 alebo protilátok proti vírusu SARS-CoV-2, teda poskytnutie Služby Klientovi.

Osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu nevyhnutnú na poskytnutie Služby a ďalej po dobu vyžadovanú právnymi predpismi v oblasti vedenia zdravotnej dokumentácie tak, ako je uvedené nižšie.

Rozsah spracúvania osobných údajov

V rámci Služby Spoločnosť zaisťuje vykonanie testovania na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 alebo protilátok proti vírusu SARS-CoV-2, a to v súlade a na základe osobitných predpisov, najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento právny predpis ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je tiež prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom, povinnosti vzťahujúce sa k riadnej identifikácii pacienta, spôsobu poskytnutia Služby vrátane vyhodnotenia výsledku testu a vedenia zdravotnej dokumentácie. Všetky uvedené osobné údaje sa tak stávajú súčasťou zdravotnej dokumentácie Klienta, ktorú podľa uvedeného zákona vedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a v rámci zdravotnej dokumentácie ich bude uchovávať po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia Služby osobe. Zdravotná dokumentácia je vedená v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

V rámci Služby Spoločnosť spracúva tieto osobné údaje Klienta vrátane údajov o zdravotnom stave:
 • meno a priezvisko
 • adresa bydliska
 • e-mail
 • telefonický kontakt
 • rodné číslo
 • výsledok testu

Spoločnosť je ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinná v prípade pozitívneho výsledku testu osobné údaje bezodkladne hlásiť príslušnému orgánu ochrany verejného zdravia.

B. PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Spoločnosť spracúva osobné údaje primárne vlastnými prostriedkami, v niektorých prípadoch však môžu osobné údaje spracúvať aj ďalší sprostredkovatelia, ktorých Spoločnosť poverila spracúvaním osobných údajov vo vlastnom mene, ktorými sú napríklad poskytovatelia elektronických služieb, služieb na zber, triedenie a systematizáciu dát, komunikačných služieb alebo platobných brán. Zapojenie ďalších sprostredkovateľov je však vždy s vedomím a so súhlasom prevádzkovateľa osobných údajov. Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín. Pre ďalšie informácie je možné obrátiť sa na Spoločnosť na hore uvedených kontaktoch.

Osobné údaje Klientov môžu byť odovzdané zdravotnej poisťovni za účelom vykonania úhrady za Službu, prípadne môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci, a to vždy len na základe zákona alebo správneho či súdneho rozhodnutia.

Pokiaľ nie je v týchto Zásadách uvedené inak, sú osobné údaje Klientov spracúvané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi pre vedenie zdravotnej dokumentácie. Následne môžu byť osobné údaje spracúvané v prípadoch, kedy prevádzkovateľ žiada o dodatočné preplatenie Služby zdravotnou poisťovňou, plní svoje povinnosti voči štátnym dozorným orgánom alebo iné obdobné povinnosti uložené mu právnymi predpismi či rozhodnutím orgánov verejnej moci.

Vždy a za všetkých okolností má Klient, resp. každý subjekt údajov vo vzťahu k spracúvaniu svojich osobných údajov tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom: právo získať informácie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje oprávnenej osoby, a pokiaľ tomu tak je, právo získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov a právo na prístup k týmto osobným údajom. V prípade nedôvodných, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí bude za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovaný primeraný poplatok alebo bude žiadosť odmietnutá (uvedené platí obdobne pri uplatňovaní nižšie uvedených práv).
 • Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: v prípade, spracúvania nepresných či neúplných osobných údajov, právo požadovať ich opravu a doplnenie. Opravu či doplnenie údajov vykoná Spoločnosť bez zbytočného odkladu, vždy však v závislosti od technických možností.

 • Právo na výmaz: v prípade žiadosti vymaže Spoločnosť osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, (ii) spracúvanie je protiprávne, (iii) budú vznesené námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov, alebo (iv) zákonná povinnosť ukladá Spoločnosti výmaz osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade žiadosti budú osobné údaje zneprístupnené, dočasne odstránené či uchované alebo budú vykonané iné úkony spracúvania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatneného práva.

 • Právo na prenosnosť údajov: v prípade žiadosti o prenesenie osobných údajov tretiemu subjektu, je možné využiť právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohoto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, nebude Vašej žiadosti vyhovené.

 • Právo namietať: právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely splnenia účelu vykonávaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa. V prípade, že prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmom alebo právami a slobodami subjektov údajov, spracúvanie bude na základe jeho namietania ukončené bez zbytočného odkladu.

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: v prípade nespokojnosti so spôsobom, akým Spoločnosť spracúva osobné údaje alebo so spôsobom, akým o tom poskytuje informácie, existuje právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Práva je možné uplatniť priamo voči prevádzkovateľovi osobných údajov, ktorým je Spoločnosť, na vyššie uvedených kontaktných adresách Spoločnosti.

Tieto Zásady sú účinné od 14.2.2022
BHR medical s.r.o.

PCR a antigénové vyšetrenie na ochorenie COVID-19

PREVÁDZKOVATEĽ

BHR medical, s.r.o.
Štefánikova 9, Nitra

info@bhrmedical.eu